Monday, March 24, 2014

วิธีการเปรียบเทียบตัวแปร Date (Date comparison)

โดยปรกติเราสามารถเปรียบเทียบค่ามากกว่าน้อยกว่าของตัวเลข ด้วยเครื่องหมาย

"<" น้อยกว่า
">" มากกว่า
"=" เท่ากับ

แต่เมื่อต้องการเปรีบบเทียบตัวแปรประเภท วันที่ (Date) ไม่ว่าจะเป็น java.util.Date ro oracle.jbo.domain.Date ตัวแปรทั้งสองจะไม่ยอมให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในการเปรียบเทียบ

... แล้วจะทำยังไงล่ะ ถ้าเราต้องการรู้ว่า xinputDate มากกว่า หรือน้อยกว่า todayDate


Tuesday, March 4, 2014

How to customize page title in OA Framework

Normally Window Title can be set by using Property Inspector.But if we want to change Window Title dynamically, what should we do ?